Officiel information

Her finder du de informationer, vi som fri grundskole ifølge gældende lovgivning skal offentliggøre.

Karakterfordeling og gennemsnit

Karakterer og gennemsnit jf. Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.

Certificeret tilsynsførende og tilsynserklæring

Jf. Lov om friskoler og private grundskoler m.v.:

Certificeret tilsynsførende er Lisbeth Qvortrup.

Tilsynserklæring kan ses her.

Resultater af evaluering og opfølgningsplan

Jf. Lov om friskoler og private grundskoler m.v.:

Evaluering af skolens samlede undervisning:

Skoleåret 2017/2018

Skoleåret 2018/2019

Skoleårene 2019/2020 samt 2020/2021

Skoleåret 2021/2022

Slutmål, delmål og undervisningsplaner

Jf. Lov om friskoler og private grundskoler m.v.:

 

Sådan skriver du dit barn op

Hvis du allerede nu ved, at dit barns skal skrives op til en plads på Skt. Knuds Skole, kan du udfylde ansøgningsskemaet herunder.

Du er også velkommen til at ringe til at kontakte os og aftale et besøg hos enten skoleleder Tina Kruse, viceskoleleder Jacob Solsø Holm eller SFO- og indskolingsleder Jens Degn.

Vær opmærksom på, at vi opkræver et gebyr på 500 kr. ved tilmelding. Gebyret tilbagebetales ikke.

0. - 2. klasse
0. klasse Dansk Matematik Engelsk Kristendom Natur og teknik Musik Billedkunst Idræt

Som nævnt i teksten ovenfor skal 0. klasse skabe fundamentet for læring. Dagen er ikke opdelt i forskellige fag – dette sker først fra- og med 1. klasse.

I 0. klasse skal børnene ”lære at lære”, og vi anvender blandt andet legen som redskab for disse læringsprocesser. Selvom undervisningen ikke er fag-opdelt, indgår der mange aspekter fra de forskellige fag i klassens liv, så børnene bliver godt rustet til den mere traditionelle undervisning i 1. klasse.

I løbet af 0. klasse skal børnene blandt andet lære alle bogstaver og deres lyde, så de er godt i gang med læseprocessen, når de skal starte i 1. klasse.

Dansk er et af kernefagene på Skt. Knuds Skole. Undervisningen i faget skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og i samspil med andre. Målet er at øge elevernes udtryks- og læseglæde samt deres indlevelse og indsigt i litteratur og anden fiktion. De grundlæggende færdigheder er at se, tale, skrive og læse.

Dansk som andet sprog/fremmedsprog
Skolen har en del elever, der taler et andet sprog hjemme. Det giver eleverne behov for en særlig tilrettelagt træning i det danske sprog. Der arbejdes med udtale, grammatik, sætningsopbygning, procesorienteret skrivning og samtale. Det sker – for så vidt det er muligt – med henblik på de enkelte sprogområders specielle struktur set i relation til dansk

Matematik er et andet kernefag på skolen. Formålet med undervisningen er at give eleverne en forståelse for matematik, der kan anvendes i dagligdagen, samfundet og naturforhold.

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den enkelte elev opbygger en viden og kunnen ud fra egne forudsætninger. Det er et ønske, at eleverne både alene og sammen med andre lærer/erfarer at matematik er et fag, der bruges til problemløsning . Undervisningen skal bidrage til at fremme elevernes fantasi og nysgerrighed.

I 1. – 2. klasse anvendes også leg som middel i undervisningen. Hvor det er muligt koordineres matematik med faget Natur & Teknik. Lommeregnere bruges i undervisningen til at undres over tallene. IT indgår tillige i undervisningen med forskellige øvelser med taltræning. Der er 4 timer ugentlig matematik på alle klassetrin.

Engelskundervisningen starter med en ugentlig lektion i 1. og 2. klasse.

Begynderengelsk er præget af sproglege, rim, remser og sange.

Derefter udvides elevernes engelskkundskaber ud fra nære genkendelige emner som familie, skole, fritid frem mod inddragelse af ungdomskulturer, skønlitteratur, film og internet på de senere klassetrin.

Skt. Knuds Skole har flere kristendomstimer end i den offentlige skole og deltagelse er obligatorisk.

På 1.-7. klassetrin er der to ugentlige timer, og på 8.-10. klassetrin er der én ugentlig time.

På 1. klassetrin bliver katolikker og protestanter undervist sammen i bibelhistorien. Der er ligeledes samlæsning på 8.-10. klassetrin, hvor der typisk bliver undervist i ikke-kristne religioner som hinduisme, budisme, islam osv.

På de øvrige klassetrin undervises de katolske elever af en katolsk lærer og de protestantiske elever af en protestantisk lærer.

Alle elever får en undervisning, der følger formålet for kristendomsundervisningen i folkeskolen. Ud over bibelhistorien kan forskellige emner tages op, f.eks. kristendommens historie, fester og højtider, symboler, menneskesyn, filosofi og etik.

Natur og teknik indeholder en række elementer fra naturfag som biologi, geografi, fysik og kemi.

Undervisningen skal give eleverne forståelse for både de naturgivne og kulturskabte vilkår for menneskers liv – både i Danmark og i andre lande.

Formålet er også at stimulere eleverne til at udvikle engagement, selvstændig stillingtagen til og ansvarlighed i forhold til udnyttelse af naturgrundlag, ressourcer og den kulturskabte omverden samt konsekvenserne for miljø og levevilkår.

Målet for musikundervisningen på Sankt Knuds Skole er at kunne udvikle og motivere alle elever. Ikke blot de elever, der kommer fra et hjem med klaver, men i lige så høj grad de børn, der har ringe eller slet ingen erfaring med musikfaget.

Målet for undervisningen i faget er derfor det, der er fælles for os alle, nemlig glæden ved legen og sangen, det at udtrykke sig kropsligt og musikalsk, at være en del af fællesskabet, nysgerrigheden og ikke mindst accepten af vores forskellighed.

Musikundervisningen er obligatorisk fra 1.-5. klasse. I børnehaveklassen begynder hver morgen med sang, sanglege, rim og remser m.m.

Formålet med billedkunst er blandt andet at styrke elevernes kreative og billeddannende side.

I denne proces opbygger eleverne også nogle værktøjer, som de kan bruge senere i skoleforløbet – dels til at styrke det kreative indhold i forskellige fag, dels i forbindelse med billedanalyse, projektarbejder etc.

Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige oplevelser opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der giver mulighed for kropslig og almen udvikling.

Eleverne skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt og udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur, kultur og det samfund, de er en del af. Eleverne skal opnå indsigt i og få erfaringer med vilkår for sundhed og kropskultur.

3. - 6. klasse

Vi er en flerkulturel kristen skole med elever og forældre fra mange forskellige kulturer og lande. Derfor er kendskab til og respekt for forskellighed en af skolens kerneværdier. Ligeledes er det væsentlig at kunne se og forstå, at hvert menneske har uendelig værdi, hvilket gør, at tilgivelse og næstekærlighed er vigtigt i alle relationer på skolen.

7. - 9. klasse

Vi møder barnet, som det er og støtter op om, at barnet lærer at være sig selv og stå ved sig selv. Vi søger at fremme nysgerrighed og mod til at acceptere, at udfordringer er en del af en frugtbar dannelsesproces.

10. klasse

Vi møder barnet, som det er og støtter op om, at barnet lærer at være sig selv og stå ved sig selv. Vi søger at fremme nysgerrighed og mod til at acceptere, at udfordringer er en del af en frugtbar dannelsesproces.

Information om spor og klasser

Jf. Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.:

Vi har et spor i 0. – 4. klasse, to spor i 5. – 6. klasse og tre spor i 7. – 9. klasse samt en 10. klasse.

Det betyder, at vi starter en ny 0., 5., 7. og 10. klasse hvert år.

Vedtægter og værdigrundlag

Skolens vedtægter blev vedtaget den 15. juni 2016 med ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 9. maj 2023.

De er godkendt af den katolske biskop den 22. juni 2016 og offentliggjort på hjemmesiden den 28. juni 2016.

Tidligere vedtægter – godkendt 4. april 2007.

Skolens værdigrundlag fremgår af gældende vedtægt.