Vores værdier

Formålet med Skt. Knuds Skole er at give eleverne almen dannelse, et højt fagligt niveau og gode sociale færdigheder. Alt sammen i et miljø, der bygger på omsorg, tilgivelse og næstekærlighed.

Skt. Knuds Skole bygger på et kristent livs- og menneskesyn.

Eleverne møder særligt vores værdigrundlag i måden, vi omgås hinanden på i hverdagen. Vi tilstræber respekt, rummelighed over for andre samt et godt og respektfuldt sprog.

Oven i dette kommer en række traditioner, hvoraf vi har en del med helt fra starten i 1873.

Til de katolske elever (ca. 20%) har vi desuden en række tilbud af værdi- og trosmæssig art.

Som skole finder vi vores udgangspunkt og værdimæssige ståsted i kristendommen. Samtidig har vi respekt for den enkelte elev og families religiøse eller ikke-religiøse ståsted.

Som elev er det obligatorisk at deltage i f.eks. morgensang og gudstjenester. Det er imidlertid ikke obligatorisk at tro eller mene noget bestemt.

Skal man være katolik for at gå på Skt. Knuds Skole?

Nej. Her er det helt OK at tro, som man nu engang gør.

Skt. Knuds Skole bygger på det kristne livs- og menneskesyn. En del af både elever og ansatte er enten troende katolikker eller andre slags kristne, men ikke alle.

I hverdagen møder vi eleverne med kristne værdier som f.eks. næstekærlighed og medfølelse, men vi blander os ikke i den enkeltes personlige tro.

Værdier på børne- og voksensprog

På Skt. Knuds Skole arbejder vi fokuseret med skolens grundlæggende værdigrundlag og målsætninger i forhold til elevernes læring og trivsel.

Denne proces har bl.a. udmøntet sig i nedenstående værdimæssige målsætninger formuleret i børne- og voksensprog.

Klik og se værdierne udfoldet i voksensprog.

 

På Skt. Knuds Skole…
... lærer jeg at være mig.

Vi møder barnet, som det er og støtter op om, at barnet lærer at være sig selv og stå ved sig selv.

Vi søger at fremme nysgerrighed og mod til at acceptere, at udfordringer er en del af en frugtbar dannelsesproces.

... lærer jeg at være der for dig.

Vi er en flerkulturel kristen skole med elever og forældre fra mange forskellige kulturer og lande. Derfor er kendskab til og respekt for forskellighed en af skolens kerneværdier. 

Ligeledes er det væsentlig at kunne se og forstå, at hvert menneske har uendelig værdi, hvilket gør, at tilgivelse og næstekærlighed er vigtigt i alle relationer på skolen.

... lærer jeg at være en del af et vi.

For at skabe et trygt skoleliv søger vi at styrke elevens evne til at indgå aktivt i forpligtende fællesskaber, hvor respekt, rummelighed og konstruktiv dialog kan føre til fællesskabets faglige og sociale udvikling, samt den enkeltes robusthed.

... lærer jeg om verden omkring mig.

I tæt samarbejde med forældrene arbejder vi på at fremme elevens lyst og evne til faglig fordybelse.

Samtidig har vi fokus på, at eleven får etableret gode arbejdsvaner. Vi er fagligt ambitiøse på alle elevers vegne.

... forbereder jeg mig på at blive voksen.

Det er vores ønske, at eleven igennem sin skoletid opdager og udvikler talenter, der gør det muligt også senere i livet at træffe selvstændige valg med tro på eget værd og egne kompetencer, samt får kendskab til sin egen plads i historien og dermed sit ansvar for fremtiden og verden.