Evaluering af skoleåret 2018/2019

Skoleåret 2018-19
Sidste skoleårs evalueringsdokument sluttede med flg. ”Ledelsen har dette skoleår (2017-18) arbejdet på en samlet evalueringsplan. Denne fremlægges i begyndelsen af det kommende skoleår på et bestyrelsesmøde, et pædagogiske rådsmøde og et personalemøde i SFO. Vi forventer, at denne plan fremover bliver brugt som evalueringsredskab.”

Evalueringsplanen og resultaterne af dette års evaluering kan findes her:
Evalueringsplan og evalueringsresultater ultimo skoleåret 2018-19.

Undervisningen
På skolen afvikles al undervisning efter gældende love og regler. I kristendomsfaget deler vi fra 2. til 6. årgang eleverne i et katolsk kristendomshold og et alm. kristendomshold.
I Kreafag på 4.-5. klassetrin arbejdes der i fagene musik, billedkunst og håndarbejde. For håndarbejde følges de tidligere fagmål.
I Værkstedsfag på 6.-7. klassetrin arbejdes der i fagene sløjd og madkundskab. I sløjd følges de tidligere fagmål. Der arbejde projektorienteret, hvilket betyder at gruppearbejdsformen styrkes. Formålet med værkstedsfagene er dels at give eleverne nogle praktisk-musiske værktøjer, de kan bruge senere i skoleforløbet fx i forbindelse med projektopgaven, dels at styrke det kreative element i fagene.

Herudover følger vi folkeskolens fag og aflægger også de samme prøver ved afslutningen af 9. og 10. klasse. Elevernes udbytte af undervisningen evalueres løbende i de enkelte fag, og denne evaluering præsenteres for skolens elever og forældre ved skole-hjem-samtaler to gange årligt. Skolen gennemfører ligeledes de samme nationale test som i folkeskolen med undtagelse af testen i dansk i 2. klasse. Her er det skolens vurdering, at eleverne møder for mange tekniske udforinger, hvilket typisk kommer til at overskygge det faglige udbytte af testen. Skt. Knuds Skole kan således både på karaktergennemsnit og i forhold til de nationale test sammenligne sig med et landsgennemsnit. Ved seneste offentliggørelse af karaktergennemsnit (fra prøverne i sommeren 2019) lå Skt. Knuds Skole med et karaktergennemsnit på 6,7 mod landsgennemsnittet på 7,0. Dette er naturligvis ikke tilfredsstillende, men ikke overraskende ift. det forventede resultat. Skolens ledelse og skolens bestyrelse har vedtaget, at der fortsat sættes særligt fokus på skolens faglighed og elevernes faglige udbytte.

Skolens fysiske rammer
Skolen har gennem de senere år haft et massivt fokus på at forbedre de fysiske rammer på skolen, således at vi kan tilbyde såvel skolens elever som skolens ansatte optimale rammer for læring og trivsel. Skolen tog 21. december 2018 vores nye udskolingsbygning ’Flyglet’ i brug. Fredag d. 11. januar 2019 var forældre og andre interesserede inviteret til reception sluttende med flot fyrværkeri fra taget af den nye bygning.

Byggeriet har forøget skolens bygningsmasse med godt 1000 m2. I foråret har vores lejer Skt. Knuds Stiftelse renoveret Ryesgade 22. Umiddelbart før sommerferien kunne vores to kommende 6. klasser og vores kommende 10. kl. så småt begynde at rykke ind i de flotte nye klasselokaler.

Sociale arrangementer
Der har gennem skoleåret været afviklet adskillige sociale arrangementer på skolen. Faste traditioner er blevet holdt i hævd, herunder SKS-løb, SOS-dag, Laksko-fest, Store-elevfest, Skt. Hans på Skt. Knuds og mange flere. Disse arrangementer bidrager positivt til sammenhængskraften på skolen og er med til at udvikle det stærke fællesskab, som skolen er et udtryk for. Ligeledes har vi gennem året afviklet ti økumeniske gudstjenester, gudstjenester som vores klasser på skift arrangerer, og som bibringer skolens elever oplevelsen af samhørighed. Desuden har der været en katolsk messe og et folkekirkelig gudstjeneste i Vor Frue Kirke.

Pædagogiske fokusområder
I skoleåret 2018-19 har vi haft fire pædagogiske eftermiddage:
– en med fokus på bevægelse, leg og læring afholdt af to af skolens egne lærere
– en med besøg fra Mundu, center for Global Dannelse https://www.mundu.dk/ – en optakt til temaugen, hvor vi arbejdede med FN’s verdensmål
– to med fokus på undervisningsdifferentiering afholdt af Torben Bloksgaard, der er bl.a. er leder for Specialundervisningen i Horsens. Disse eftermiddage var i forlængelse af et pædagogisk arrangement i det foregående skoleår og med udgangspunkt i Vision 2020.
I skoleåret 2019-20 har vi igen en pædagogisk eftermiddag med Torben Bloksgaard, hvor vi genopfrisker det lærte.
En del af skolens pædagogiske personale har været på 3-dages kurser på Aarhus Vandrehjem i vitaliserings- og relationspædagogik med Rene Juhler. I det kommende skoleår fortsætter vi disse kurser og dermed er al det pædagogiske personale uddannet.

Teamudviklingssamtaler
Alle skolens lærerteams har i løbet af året deltaget i en eller flere teamudviklingssamtale med skolens ledelse. Dette skoleår har temaudviklingssamtalerne taget udgangspunkt i Trivselsundersøgelsen.

Evaluering af særlige områder
Arbejdet med ”Frihed og folkestyre” og ”Elevens alsidige udvikling” fortsætter kontinuerligt og derfor også i skoleåret 2018-19. Der er stor opmærksomhed på skolen omkring følgende: ”Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.”
Vi arbejder med dette på mange forskellige måder. Alle klasser har et ugentligt klassemøde (i ’Klassens tid’). Her drøftes forskellige emner særlig med henblik på klassens trivsel. I indskolingen arbejdes med giraf- og ulvesprog. I 7. kl. er eleverne på et 3-dages kursus kalder ’Kompasforløb’. I 8. klasse arbejder eleverne med ’Kærlig talt’ http://www.projektkaerligtalt.dk/ Børnene lærer gennem klassemøder, ’Kompasforløb, ’Kærlig talt’ og andre ad-hoc tilbud at udtrykke sig og får en meget direkte erfaring med demokrati. Drenge og piger bader sammen i 0. +1. klasse, og de lærer også på den måde at acceptere hinandens forskelligheder. En del af børnene på skolen vokser op i ægteskaber på tværs af kulturer. I de ældste klasser arbejdes med human right og civil rights. I 7. kl. er eleverne i ’social praktik’ – bl.a. i form af et besøg på Kirkens Korshær. Skt. Knuds Skole er ’Red Barnet ambassadørskole’ og benytter ofte materiale fra Red Barnet bl.a. vedr. børns rettigheder. Der er to elevråd på skolen – ’det lille elevråd’ (indskolingen) og ’det store elevråd’ (udskolingen). Klasserne vælger repræsentanter til elevrådene og kan komme med forslag til elevrådets arbejde. Også her får eleverne erfaring med demokrati. Skt. Knuds Skole har en af kommunens højeste stemmeprocenter ved valget til Børne-Unge Byrådet i Aarhus.

Elevernes alsidige udvikling ’Lysten til at lære’: Vi arbejder med elevernes fysiske trivsel og arbejdsmiljø bl.a. ved undervisning i svømning og idræt og ved forskellige aktiviteter bl.a. Legepatrulje i frikvartererne. I mange fag arbejdes med Cooperative Learning. Nybyggeriet og en renovering af legepladsen kommer til at forbedre elevernes fysiske trivsel og undervisningsmiljø. Vi arbejder med elevernes psykiske trivsel og arbejdsmiljø særlig i klassens tid, hvor der er forskellige traditioner såsom klassemøder, ’Kompasforløb’ og ’Kærlig talt’. Vi har et AKT-team, der arbejder både forebyggende og intervenerede. Vi måler elevernes trivsel ved at benytte klassetrivsel.dk og UMV (UndervisningsMiljøVurdering), og ved elevsamtalerne taler lærerne med eleverne om deres trivsel. På SKS ligger det i kulturen at arbejde med trivsel. Vi har temauger med tydeliggørelse af skolens værdier. Her arbejder eleverne sammen på tværs af klasser og årgange. På nogle klassetrin er der socialt arbejde og pilgrimsvandring. Vi arbejder med elevernes oplevelse af selvtillid og selvværd i temauger, ved klassemøder og måske ikke mindst gennem den forskellighed og mangfoldighed, der findes på vores skole. At forstå og formulere læringsmål og arbejde med evaluering sker bl.a. gennem nationale test, 9. og 10. kl. prøver, ved elevsamtaler, ved skole-hjem-samtaler og ikke mindst ved den daglige feedback og respons på opgaver og andet fagligt arbejde. Personlige og meningsfulde mål, og hvordan man når disse, er et tema ikke mindst ved elevsamtalerne. Problemløsning, udvikling, nytænkning og valg af relevante præsentationsformer til formidling af opgaver arbejder vi med i alle fag. Særligt arbejdes der med dette i projektopgaverne 8.-9. kl. og ved Den obligatoriske selvvalgte opgave i 10. kl. Nysgerrighed og lyst til at lære er væsentlige forudsætninger i forhold til at lære. Disse forudsætninger styrkes gennem individuelle samtaler og klassedrøftelser. På vores skole kan man få lov til at være sig selv, og der er en udbredt accept af forskellighed og et godt arbejdsmiljø i klasserne. Muligheden for ’At lære på forskellig måde’ sker gennem varierede arbejdsformer, eksperimenterende arbejdsformer, kreativitet og bevægelse. Lokalerne bærer præg af, hvilke emner vi arbejder med – det være sig i klasselokalet eller i faglokalerne. Eleverne er med til at stille spørgsmålene. De har medbestemmelse og indflydelse. Vi arbejder med, at de har ejerskab for det, de laver. Vi tilbyder specialundervisning. For de elever, hvor det er relevant, er der undervisning i ’Dansk som andetsprog’. Vi tilbyder lektiecafé. Vi har dobbelt bemanding i ca. halvdelen af lektionerne i 0. kl. Der er tilbud om gymnasieforløb: Juniortalent, samarbejde med Aarhus Katedralskole. Der undervisningsdifferentieres – og der er særligt blevet arbejdet med dette i skoleåret 2018-19 og vil blive det i skoleåret 2019-20. Den faglige respons er forskellig alt efter fagligt niveau. Vi har ’fordybelsesuger’ fire gange årligt. Her anvendes i endnu højere grad end i det ’almindelige’ uger forskellige arbejdsformer- og metoder. Byens rum inddrages på forskellige udflugter og besøg. I dagligdagen varieres mellem forskellige arbejdsformer: individuelt arbejde, gruppearbejde, klasseundervisning osv. ”At lære sammen med andre” sker gennem forskellige aktiviteter, der understøtter elevernes evne til at identificere, bruge, forstå og håndtere forskellige følelser, og hvor elevernes evne til at håndtere konfliktfyldte situationer udvikles. Vi har et velfungerende AKT-team, som dels har forebyggende forløb i 1.-4. + 7. klasse, dels arbejder med mere akutte problematikker i de forskellige klasser. Igennem disse forskellige aktiviteter understøttes elevernes evne til at indgå i sociale fællesskaber, til at indgå i dialog og meningsudveksling og til at indgå i ansvarlig samarbejde med andre. Dette sker naturligvis også i undervisningen, i temauger, ved par- og gruppearbejde og gennem drøftelser. Vi har stor kulturel spredning, hvilket medvirker til at øve elevernes evne til at indgå i forskelligartede fællesskaber og acceptere forskellighed. Den enkelte elev oplever sig selv som leder af en proces, når vedkommende arbejder med diverse rapporter og afleveringsopgaver – naturligvis med en graduering ift. alder. Vi har elevråd, prøvevalg og besøg på Rådhuset – alt sammen aktiviteter, der giver eleverne erfaring med at indgå i demokratiske processer. Temaet for vores temauge var FN’s verdensmål – et fantastisk uge med mange forskelligartede undervisningsforløb.

Se endvidere resultaterne i Evalueringsplanen.

Evaluering af SFO Asgård
SFO Asgård er Skt. Knuds Skoles fritidsordning. Asgård er en velfungerende SFO med ca. 120 børn fra 0. til 4. klasse og 8 medarbejdere. Der er et tæt samarbejde med undervisningsdelen i hverdagen, flere medarbejdere deltager om formiddagen i indskolingen, specielt i 0. klasse. SFO Asgård er åben hver dag fra 12.05 til 17.00, fredage dog kun til 16.30. Fritidsordningen er ligeledes åben i de 2 frikvarterer om formiddagen. Hverdagen er præget af forskellige aktiviteter på legeplads/skolegård samt i indskolingshuset, der huser SFO Asgård fysisk. Byens mange muligheder udnyttes jævnligt på ture ud af huset. Personalet i SFO Asgård består af 4 uddannede, samt 4 uuddannede og er præget af tæt samarbejde og stor kontinuitet.