Skoleåret 2021-22   

Ligesom 2020 blev også 2021 præget af coronaepidemien – også på Skt. Knuds Skole.  

2021 blev også ligesom 2020 præget af aflysninger For alle skolens elever begyndte og sluttede 2021 med hjemsendelser om end hjemsendelsen i slutningen af året heldigvis blev kort.
og udsættelser. Det er hårdt og krævende for både elever, forældre og medarbejdere, og vi mærker, at nogle fortsat er præget af dette. Ikke mindst i udskolingen er der brug for meget opsamling både fagligt, socialt og mentalt.
Heldigvis havde vi en periode mellem sommerferien og efterårsferien, som lignede det vi kom fra, og hvor gudstjenester og samlinger kunne gennemføres. Og heldigvis har vores elever, forældre og ansatte endnu engang vist stor omstillingsparathed og fleksibilitet og fået tingene til at fungere.
Der er – trods coronaepidemien og hvad den har ført med sig – meget godt at se tilbage på 

 

 

 

Undervisningen
På skolen afvikles al undervisning efter gældende love og regler. I kristendomsfaget deler vi fra 2. til 6. årgang eleverne i et katolsk kristendomshold og et alm. kristendomshold.

I skoleåret 20/21 implementerede vi en ny struktur for de praktisk-musiske fag på Skt. Knuds Skole. Formålet med den nye struktur er at give eleverne en god almen undervisning i praktisk-musiske fag med tid til fordybelse i det faglige arbejde. På 4.-7. årgang blandes holdende med elever fra flere klasser på hvert hold, hvilket kan give muligheder for nye relationer mellem eleverne og et bedre årgang fællesskab. 

Oversigt over fagene:   

1. Kl. Musik i 1 og billedkunst i 1 lektion i ugen. 

2. Kl. Musik i 2 og billedkunst i 2 lektioner i ugen. 

3. Kl. Musik i 2 og billedkunst i 2 lektioner i ugen. 

4. Kl. HD (Håndværk og design), musik og billedkunst. Årgangen deles i 3 hold med 5 lektioner pr. hold i ugen. 

5. Kl. HD, musik og billedkunst. Årgangen deles i 3 hold med 5 lektioner pr. hold i ugen. 
6. kl. HD træ, musik og madkundskab. Klasserne deles i 3 hold med 3 lektioner pr. hold i ugen. 
7. kl. 4 faghold med 2 lektioner pr. hold i ugen. 

8. kl. 4 faghold med 3 lektioner pr. hold i ugen.  

Eleverne vælger mellem billedkunst, musik, madkundskab og håndværk og design. Eleverne får så vidt muligt en af deres to første prioriteter.  

Herudover følger vi folkeskolens fag og aflægger også de samme prøver ved afslutningen af 9. og 10. klasse. Elevernes udbytte af undervisningen evalueres løbende i de enkelte fag, og denne evaluering præsenteres for skolens elever og forældre ved skole-hjem-samtaler to gange årligt. Skolen gennemfører ligeledes de samme nationale test som i folkeskolen med undtagelse af testen i dansk i 2. klasse. Her er det skolens vurdering, at eleverne møder for mange tekniske udforinger, hvilket typisk kommer til at overskygge det faglige udbytte af testen. Skt. Knuds Skole kan således både på karaktergennemsnit og i forhold til de nationale test sammenligne sig med et landsgennemsnit.  

Ved seneste offentliggørelse af karaktergennemsnit (fra prøverne i sommeren 2020) lå Skt. Knuds Skole med et karaktergennemsnit på 7,8 Landsgennemsnittet og kommunegennemsnittet var begge på 7,3.
Vi kan med tilfredshed konstatere, at resultatet er betydeligt bedre end i sommeren 2019.  

Skolens fysiske rammer
Skolen har gennem de senere år haft et massivt fokus på at forbedre de fysiske rammer på skolen, således at vi kan tilbyde såvel skolens elever som skolens ansatte optimale rammer for læring og trivsel. Skolen tog i december 2018 vores nye udskolingsbygning ’Flyglet’ i brug. Byggeriet forøgede skolens bygningsmasse med godt 1000 m2. I foråret 2019 renovere vores udlejer Skt. Knuds Stiftelse Ryesgade 22.
I skoleåret 2019-20 blev hovedbygningen renoveret. Faglokaler til praktisk-musiske fag blev moderniseret og er med begejstring blevet taget i brug af eleverne. Gymnastiksalen har også fået et ansigtsløft med nyt loft og maling.  

Sociale arrangementer
Det har de sidste 1½ skoleår været vanskeligt at afholde de sædvanlige sociale arrangementer på skolen. Og hvor har vi savnet dem!
I skoleåret 2020-21 har vi ingen fysiske gudstjenester kunnet afholde. Vi har i stedet haft nogle digitale gudstjenester og nogle digitale hilsener fra klasserne og ledelsen. Det er langt fra det samme som at være sammen. Men det har alligevel medvirket til at bevare sammenhængskraften på skolen.  

Vi har ligeledes måttet aflyse de fleste sociale arrangementer.
Vores nye tiltag: Midsommermarked har vi to år i træk måttet aflyse – så vi har endnu til gode at gennemføre det. Midsommermarkedet er tænkt som en afløser for SOS-dag (markedsdag ultimo november / primo december) for alle skolens elever og forældre og Skt. Hans på Skt. Knuds – en sommerkoncert for 0.-5. årgang og deres forældre. Vi glæder os til juni 2022 – til det første Midsommermarked.

Temaugen for skoleåret 2021-22 blev afholdt i uge 47. Temaet var denne gang kunst og kultur, hvor eleverne arbejdede i mindre grupper på tværs af årgangene. 0.-4. kl. var sammen og 6.-10. kl. var sammen. Temaugen sluttede med en kulturfestival, hvor der blev danset, sunget, spillet teater, set kunst og spist popcorn.
Om fredagen havde vi klippedag, hvor der blev pyntet op til jul i klasselokalerne og på gangene.

Vi måtte desværre også dette skoleår aflyse vores Lakskofest torsdag i temaugen, da der dels var mange coronasmittede blandt 5. kl. eleverne, som stod for skuespillet, dels pga. mulig coronasmitte var begrænset interesse blandt elever og forældre for at deltage i festen. Skuespillet blev i stedet optaget, så både 5. kl. forældre og andre elever og forældre havde mulighed for at se det.

10. kl. deltog ikke i Temaugen, da de var på brobygning.

 

Pædagogiske fokusområder
I skoleåret 2019-20 havde vi den sidste af tre pædagogiske eftermiddage (de to første fandt sted i skoleåret 2018-19) med Torben Bloksgaard med fokus på undervisningsdifferentiering, opsamling og afslutning på forløbet med ham.   

Skt Knuds Skole fik i skoleåret 2019-20 bevilliget penge fra Velliv Fonden til at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø på skolen. Vores projekt hedder ”Et sundt og nærende arbejdsliv på Skt. Knuds Skole”
I den forbindelse havde vi i september 2019 og i januar 2020 to pædagogiske eftermiddag for hele personalegruppen. Oplægsholderen var Jens Damkjær, der er cand. pæd. psych. og på det tidspunkt skoleleder på Østervangskolen i Hadsten. Emnet var ”Kognitiv selvledelse og det hele menneske”.

Studiedag på Hornstrup Centret skulle have fundet sted 1. maj med blev pga. coronarestriktioner udsat til 29. april 2021.
Heldigvis så Velliv Fonden med velvilje på vores ansøgning om udsættelse af projektet og af studiedagen.

I april 2021 blev studiedagen gennemført – dog desværre ikke på Hornstrup Centret og ikke med fysisk deltagelse af kursusholder Lene Eriknauer. Emnet var ’Relationel robusthed’. Personalet sad i forskellige lokaler og fulgte undervisningen på Teams. Om eftermiddagen var der walk and talk.  

I foråret 2020 blev en pædagogisk eftermiddag pga. nedlukning og hjemsendelse udsat et par gange og blev så gennemført i juni. Her arbejdede vi med to spor:  

  • Erfaringsopsamling: Hvad kan vi tage med os fra coronatiden /nedlukningen? Bl.a blev hygiejne, udeundervisning, legegrupper og digitale møder drøftet. 
  • Viderearbejde med de to oplæg om selvledelse og det hele menneske. vi talte om det, der kan presse os i hverdagen og hvordan vi kan inspirere hinanden til gode ideer til at afhjælpe dette.
     

Bestyrelsen gik i august 2019 i gang med arbejdet med en ny vision.
I februar 2020 havde vi en samling, hvor det pædagogiske personale og medlemmer fra bestyrelsen deltog. Her fremlagde bestyrelsen deres foreløbige tanker, som det pædagogiske personale havde mulighed for at kommentere og arbejde videre med.

I september havde lærergruppen en pædagogisk eftermiddag, hvor visionerne igen var på programmet. Her var vi delt op i grupper og bevægede os fysisk rundt på skolen for at tune ind på, hvordan visionerne skal efterleves blandt elever og de forskellige grupper af ansatte og hvordan både nuværende og kommende forældre skal opleve visionerne udlevet.  

Den sidste pædagogiske eftermiddag i 2020 fandt sted i oktober, hvor vi havde inviteret forfatter, foredragsholder og konsulent Michael Højlund Larsen til at holde oplæg om filosofi med børn. Michael delte spændende pointer med os og satte os også selv i gang med at filosofere. Michael ønsker at gøre den praktiske filosofi anvendelig og tilgængelig, hvilket vi fik et inspirerende bud på.

Vi kommer til at arbejde videre med filosofi med børn, da det er en del af vores nye vision. Hvordan vi skal arbejde videre med det, er ikke endelig besluttet.

Den sidste del af skolens pædagogiske personale har i skoleåret 2019-20 været på 3-dages kurser på Aarhus Vandrehjem i vitaliserings- og relationspædagogik med Rene Juhler. Det pædagogiske personale har været glade for kurserne og har fået et fælles sprog for disse begreber.

I efteråret 21 havde vi to pædagogiske eftermiddage.

7. september havde vi opsamling på og afslutning af projektet ”Et sundt og nærende arbejdsmiljø på Skt. Knuds Skole”. Konsulent Lene Eriknauer deltog og gav oplæg om ’Relationel robusthed’ – en opfølgning på vores pædagogiske eftermiddag d. 29.4.
Denne eftermiddag var afslutningen på Vellivprojektet, som siden er blevet evalueret af AMR og leder for AMO.  

 

  1. november havde vi årets sidste pædagogiske eftermiddag.
    Vi lavede først nogle ’kom til stede øvelser’, hvor folk kunne vælge den aktivitet, de synes, de havde mest brug for efter dagens arbejde (stilhed i kirken, boldspil i skolegården, gåtur i området etc.) 
    Herefter arbejdede vi i grupper med, hvordan vi kan etablere et fællessprog for filosofi i skolen, og hvordan vi vil arbejde videre med filosofi de næste år.  Den sidste time i arrangementet kom Forstander på Testrup Højskole Simon Axø og holdt et oplæg på om filosofi – hvad er filosofi, hvad kan det ind i en skoleverden.  

Vi kommer til at arbejde videre med filosofi med børn, da det er en del af Vision 2020-2025. Hvordan vi skal arbejde videre med det, er ikke endelig besluttet.
Visionens rækkevidde er blevet udvidet med to år, da de skoleårene 2019-2020, 2020-21 og 2021-22 alle har været påvirket af corona – hjemsendelser, restriktioner etc.  

 

Teamudviklingssamtaler
Alle skolens lærerteams har i løbet af året deltaget i en eller flere teamudviklingssamtale med skolens ledelse. Dette skoleår har temaudviklingssamtalerne taget udgangspunkt i Trivselsundersøgelsen i alle skolens klasser.  

PR og kommunikation
Vi har de seneste to skoleår haft et øget fokus på PR og kommunikation. Vi har et godt og inspirerende samarbejde med Vostok, som producerer billeder og videoer til skolens facebookside. Dette har betydet en væsentlig øget trafik på denne både fra skolens nuværende elever og forældre og for interesserede potentielt nye forældre.  

Evaluering af særlige områder
Arbejdet med ”Frihed og folkestyre” og ”Elevens alsidige udvikling” fortsætter kontinuerligt og derfor også i de sidste to skoleår. Der er stor opmærksomhed på skolen omkring følgende: ”Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.”

Vi arbejder med dette på mange forskellige måder. Alle klasser har et ugentligt klassemøde (i ’Klassens tid’). Her drøftes forskellige emner særlig med henblik på klassens trivsel. I indskolingen arbejdes med giraf- og ulvesprog. I 7. kl. er eleverne på et 3-dages kursus kalder ’Kompasforløb’. I 8. klasse arbejder eleverne med ’Kærlig talt’ http://www.projektkaerligtalt.dk/ Børnene lærer gennem klassemøder, ’Kompasforløb, ’Kærlig talt’ og andre ad-hoc tilbud at udtrykke sig og får en meget direkte erfaring med demokrati. Drenge og piger bader sammen i 0. +1. klasse, og de lærer også på den måde at acceptere hinandens forskelligheder.
En del af børnene på skolen vokser op i ægteskaber på tværs af kulturer. I de ældste klasser arbejdes med human right og civil rights. I 7. kl. er eleverne i ’social praktik’ – bl.a. i form af et besøg på Kirkens Korshær.

Skt. Knuds Skole er ’Red Barnet ambassadørskole’ og benytter ofte materiale fra Red Barnet bl.a. vedr. børns rettigheder. Der er to elevråd på skolen – ’det lille elevråd’ (indskolingen) og ’det store elevråd’ (udskolingen). Klasserne vælger repræsentanter til elevrådene og kan komme med forslag til elevrådets arbejde. Også her får eleverne erfaring med demokrati. Skt. Knuds Skole har en af kommunens højeste stemmeprocenter ved valget til Børne-Unge Byrådet i Aarhus. Ved de sidste to valg har Skt. Skolens fået to elever valgt ind.  

Elevernes alsidige udvikling ’Lysten til at lære’: Vi arbejder med elevernes fysiske trivsel og arbejdsmiljø bl.a. ved undervisning i svømning og idræt og ved forskellige aktiviteter bl.a. Legepatrulje i frikvartererne. I mange fag arbejdes med Cooperative Learning. Nybyggeriet renoveringen af legepladsen har forbedret elevernes fysiske trivsel og undervisningsmiljø. Vi arbejder med elevernes psykiske trivsel og arbejdsmiljø særlig i klassens tid, hvor der er forskellige traditioner såsom klassemøder, ’Kompasforløb’ og ’Kærlig talt’.

Skolen har et AKT-team, der arbejder både forebyggende og intervenerede. Vi måler elevernes trivsel ved at benytte klassetrivsel.dk og UMV (UndervisningsMiljøVurdering), og ved elevsamtalerne taler lærerne med eleverne om deres trivsel. På SKS ligger det i kulturen at arbejde med trivsel. Vi har temauger med tydeliggørelse af skolens værdier. Her arbejder eleverne sammen på tværs af klasser og årgange. På nogle klassetrin er der socialt arbejde og pilgrimsvandring. Vi arbejder med elevernes oplevelse af selvtillid og selvværd i temauger, ved klassemøder og måske ikke mindst gennem den forskellighed og mangfoldighed, der findes på vores skole. At forstå og formulere læringsmål og arbejde med evaluering sker bl.a. gennem nationale test, 9. og 10. kl. prøver, ved elevsamtaler, ved skole-hjem-samtaler og ikke mindst ved den daglige feedback og respons på opgaver og andet fagligt arbejde. Personlige og meningsfulde mål, og hvordan man når disse, er et tema ikke mindst ved elevsamtalerne. Problemløsning, udvikling, nytænkning og valg af relevante præsentationsformer til formidling af opgaver arbejder vi med i alle fag. Særligt arbejdes der med dette i projektopgaverne 8.-9. kl. og ved Den obligatoriske selvvalgte opgave i 10. kl.

Nysgerrighed og lyst til at lære er væsentlige forudsætninger i forhold til at lære. Disse forudsætninger styrkes gennem individuelle samtaler og klassedrøftelser. På vores skole kan man få lov til at være sig selv, og der er en udbredt accept af forskellighed og et godt arbejdsmiljø i klasserne. Muligheden for ’At lære på forskellig måde’ sker gennem varierede arbejdsformer, eksperimenterende arbejdsformer, kreativitet og bevægelse. Lokalerne bærer præg af, hvilke emner vi arbejder med – det være sig i klasselokalet eller i faglokalerne. Eleverne er med til at stille spørgsmålene. De har medbestemmelse og indflydelse. Vi arbejder med, at de har ejerskab for det, de laver. Vi tilbyder specialundervisning. For de elever, hvor det er relevant, er der undervisning i ’Dansk som andetsprog’. Vi tilbyder lektiecafé. Vi har dobbelt bemanding i ca. halvdelen af lektionerne i 0. kl. Der undervisningsdifferentieres – og der er særligt blevet arbejdet med dette i de seneste skoleår. Den faglige respons er forskellig alt efter fagligt niveau.  

Vi har ’fordybelsesuger’ fire gange årligt. Her anvendes i endnu højere grad end i det ’almindelige’ uger forskellige arbejdsformer- og metoder. Byens rum inddrages på forskellige udflugter og besøg. I dagligdagen varieres mellem forskellige arbejdsformer: individuelt arbejde, gruppearbejde, klasseundervisning osv. ”At lære sammen med andre” sker gennem forskellige aktiviteter, der understøtter elevernes evne til at identificere, bruge, forstå og håndtere forskellige følelser, og hvor elevernes evne til at håndtere konfliktfyldte situationer udvikles. Vi har et velfungerende AKT-team, som dels har forebyggende forløb i 1.-4. + 7. klasse, dels arbejder med mere akutte problematikker i de forskellige klasser. Igennem disse forskellige aktiviteter understøttes elevernes evne til at indgå i sociale fællesskaber, til at indgå i dialog og meningsudveksling og til at indgå i ansvarlig samarbejde med andre. Dette sker naturligvis også i undervisningen, i temauger, ved par- og gruppearbejde og gennem drøftelser. Vi har stor kulturel spredning, hvilket medvirker til at øve elevernes evne til at indgå i forskelligartede fællesskaber og acceptere forskellighed. Den enkelte elev oplever sig selv som leder af en proces, når vedkommende arbejder med diverse rapporter og afleveringsopgaver – naturligvis med en graduering ift. alder. Vi har elevråd, prøvevalg og besøg på Rådhuset – alt sammen aktiviteter, der giver eleverne erfaring med at indgå i demokratiske processer. 

Evaluering af SFO Asgård
SFO Asgård er Skt. Knuds Skoles fritidsordning. Asgård er en velfungerende SFO med ca. 100 børn fra 0. til 4. klasse og 8 medarbejdere. Der er et tæt samarbejde med undervisningsdelen i hverdagen, flere medarbejdere deltager om formiddagen i indskolingen, specielt i 0. klasse. SFO Asgård er åben hver dag fra 12.05 til 17.00, fredage dog kun til 16.30. Fritidsordningen er ligeledes åben i de 2 frikvarterer om formiddagen. Hverdagen er præget af forskellige aktiviteter på legeplads/skolegård samt i indskolingshuset, der huser SFO Asgård fysisk. Byens mange muligheder udnyttes jævnligt på ture ud af huset. Personalet i SFO Asgård består af 4 uddannede, samt 4 uuddannede og er præget af tæt samarbejde og stor kontinuitet.