Vision og strategi

VISION STRATEGI/HANDLEPLAN 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Vi fremmer det enkelte barns personlige, åndelige, sociale og faglige nysgerrighed og skaber plads til fordybelse

På SKS ønsker vi at skabe gode læringsmiljøer for alle skolens elever, og vi vil i de kommende år have et særligt fokus på at kunne udfordre de fagligt stærke elever mere optimalt.

Vi ønsker at blive klogere på undervisningsdifferentiering, og dermed bedre til at tilrettelægge undervisningen, så den tilgodeser alle elevers behov.

Desuden vil vi afsøge hvilke eksterne muligheder der foreligger i forhold til at udfordre de fagligt dygtige elever.

Skolen har gennem de senere år arbejdet kontinuerligt med elevernes personlige, åndelige og sociale nysgerrighed, og vil fortsat have opmærksomhed på dette.

Skolens lærere og børnehaveklasseledere modtager 6-8 timers efteruddannelse i undervisningsdifferentiering. Alle lærere gennemfører mindst 2 forløb med særligt fokus på undervisningsdifferentiering.

Pædagogiske arrangementer: Lærere + bhv.kl.ledere + skoleledelse

 

Afdækning af eksterne ”talent-tilbud” og andre tilbud samt udarbejdelse af procedure for hvordan skolen ønsker at anvende/tilbyde sådanne talenttilbud og andre tilbud.
Ledelsen

Drøftelser i bestyrelse og i medarbejdergruppen vedr. muligheden for etablering af holddeling/niveaudeling.
PR-møde(r) + bestyrelsesmøde(r) 

Skolens ledelse udvikler i samarbejde med medarbejderne i MIO en samlet kompetenceudviklingsplan for skolen.
MIO

 

Uddannelse af læsevejleder og matematikvejleder.

Skolens pædagogiske personale fortsætter arbejdet med relationskompetence og ’Den genoprettende tilgang’.
(PU og ledelsen + det pædagogiske personale)

Et genopfriskningkursus i undervisningsdifferentiering.
Herefter gennemfører hver lærer mindst 1 forløb med særligfokus på undervisningsdifferentiering.

Vedtagne procedurer vedr. talent-tilbud iværksættes

Eventuelle beslutninger truffet af bestyrelse, ledelse og medarbejder vedr. holddeling/niveaudeling implementeres i skolens virke.

Implementering af og opfølgning på kompetenceudviklingsplanen.

Evaluering og evt. revidering af talent-tilbud.

Evaluering og evt. revidering af beslutning ved. holddeling/niveaudeling.

Implementering af og opfølgning på kompetenceudviklingsplanen.

VISION STRATEGI/HANDLEPLAN 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Forskellighed og mangfoldighed beriger og styrker vores fællesskab i skolen

På SKS er elevgrundlaget præget af stor forskellighed og mangfoldighed.

Som skole ønsker vi at afklare på hvilken måde og hvordan denne mangfoldighed og forskellighed kan berige vores fællesskaber på skolen.

Skolens ledelse og medarbejdere udarbejder en trivselskanon, der bl.a. forholder sig til, hvordan skolens mangfoldige elevgrundlag kan berige vores fællesskaber.

Skolens ledelse og medarbejdere udarbejder en ”ud af huset”-kanon, der skal give eleverne mulighed for at stifte bekendtskab med byens/den nære omverdens mangfoldighed og forskellighed.
Dette skal ses i sammenhæng med det nye timeløse fag ’Job og uddannelse’.

Bestyrelse, ledelse og medarbejdere gennemtænker skolens lejrskolepolitik, med henblik på at afklare, om der i vores lejrskoleforløb kan/bør tages særlige hensyn til skolens værdigrundlag fx udveksling med en anden katolsk skole, socialt arbejde i et suppekøkken etc.

Implementering af ’trivselskanon’ og ’ud-af-huset kanon’

Implementering af evt. ny lejrskolepolitik

Evaluering og evt. revidering af ’trivselskanon’ og ’ud-af-huset kanon’

VISION STRATEGI/HANDLEPLAN 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Vi fremmer stimulerende fysiske rammer for leg, læring og udvikling.

På SKS vil vi søge at udvikle vores fysiske rammer, så de i højere grad skaber stimulerende miljøer for elevernes læring og trivsel.

Udskiftning af vinduer i hovedbygningen.

Alle klasser og faglokaler får udleveret en VAMOSBOKS, der indeholder 100 aktivitetskort med hjernepauser fordelt på fire kategorier: Motorik, Puls, Styrke og Kvik op. Alle aktiviteter rummer et motorisk eller bevægelsesmæssigt aspekt, der har positiv indflydelse på deltagernes/elevernes trivsel, sundhed og læring.

Etablering af nye toiletter i stueplan.

Etablering af nyt udskolingshus, med større undervisningslokaler og fælles værested for de ældste elever

Ud fra de eksisterende muligheder i den nye bygning udarbejdes en plan for, hvordan vi bedst muligt kan tænke læring og bevægelse ind i bygningen

Der afvikles en inspirationsdag for skolens personale med fokus på bevægelse, leg og læring.

Etablering af ny legeplads og skolegård, der tilgodeser elevernes behov for samvær, leg og bevægelse.

Færdiggørelse af plan for renovering af hovedbygningen, herunder etablering af naturfagslokale, kreative lokaler samt møde/forberedelseslokaler.