Vision og strategi

Vision og strategi for Skt. Knuds Skole 2020-2025

 

Vision  Uddybning/opfølgning  Strategi/handleplan 
På Skt. Knuds Skole skaber vi rum til elevernes refleksioner over livet, troen og fællesskabet.  Vi vil fremme dannelse af hele, næstekærlige mennesker.  

 

Vi vil sætte fokus på at filosofere og tale med eleverne og give plads til undren over livet, troen og fællesskabet. 
 

Udbredelse til hele skolen kan ske i pædagogiske læringsfællesskaber med udveksling af viden og erfaringer.  

 

Det pædagogiske personale deltager i kurser og undervisning med henblik på at kunne arbejde med filosofi for og med børn. 

På baggrund heraf deltager alle elever i en eller flere filosofiske processer og samtaler.  

 

Skolens faste traditioner: morgensang, fællessamlinger og gudstjenester gentænkes og revitaliseres jf. visionen og skolens formål.
 

På Skt. Knuds Skole fremmer vi alle børns faglige udvikling.  Vi sikrer, at alle børn får faglige udfordringer på deres niveau. 

 

Faglig udvikling kan ske under forskellige former. Differentiering, holdopdeling, faglige kurser og individuelle indsatser kan anvendes.   

 

Opfølgning sker ved løbende dialog og evaluering mellem pædagogisk personale og ledelsen på MUS og TUS etc.  

 

På fælles fagudvalgsmøder for 0.-9. årgang evalueres undervisningen i alle skolens fag med udgangspunkt i folkeskolens forenklede mål + for kristendom ’Religion på katolske skoler’. Formålet er at afdække styrker og svagheder i undervisningen og sikre en rød tråd i faget gennem skoleforløbet.
Der tages stilling til, hvilke undervisningsmaterialer (bøger, læringsportaler og andet) der kan benyttes etc. 
 

 

Der søsættes flere pilotprojekter med holddeling, differentiering og faglige kurser med henblik på via erfaring og viden at implementere nye tiltag, der understøtter visionen.  

 

På personalemøder i SFO evalueres de pædagogiske handleplaner. Formålet er at afdække styrker og svagheder i SFO-tilbuddet og udvikle dette. 
 

På Skt. Knuds Skole ønsker vi en positiv og respektfuld kommunikation om og på skolen   Vi sigter mod at have en klar og tydelig ekstern kommunikation. Vores kommunikation til omverdenen skal være af høj kvalitet.   
 

Vi ønsker en glad og positiv kommunikation om skolens værdigrundlag, værdier og traditioner.   

 

Vi skal kommunikere om fordele/ulemper ved beliggenhed i Aarhus C.    

 

Vi vil fremme samarbejdet og kommunikationen mellem skolen og den katolske kirke i Aarhus.    

 

Vi vil gerne kunne reklamere for et solidt fagligt niveau og skolearbejde. 

 

Vi ønsker et godt samarbejde med en meningsfuld og respektfuld dialog mellem skole og hjem. 

 

Skolen skal have en grafisk profil.  

 

Hjemmesiden skal gentænkes og fornyes. 
 

Vi vil lave 2-3 tiltag, der gør Skt. Knuds Skole mere kendt i Aarhus (fx Midsommermarked på Skt. Knuds Torv, Luciaoptog på Strøget)  

 

Bestyrelsen vil etablere ’samtalesaloner’ med deltagelse af ansatte fra både kirken og skolen.  

 

Vi vil styrke forældrenes ejerskab til skolen og sammenhængskraften mellem forældrene. 
Vi vil styrke forældresamarbejdet med særligt fokus på deltagelsen på forældremøder og forældrenes engagement i forældrerådet og klassens fællesskab.