• Skolens samlede bygningsmasse skal i alle sammenhænge betragtes som et sammenhængende hele. Det tilstræbes såvel fysisk som pædagogisk at skabe størst mulig sammenhæng mellem skolens bygninger, således at der er ”liv” i alle bygninger, og således at fordelingen af elever og undervisning giver elever og ansatte de bedst mulige betingelser for faglig udvikling og socialt samvær. Det er hensigten, at hver bygning har sit eget pædagogiske servicecenter. Endeligt tilstræbes det, at skolens bygninger på sigt fremtræder harmonisk i sine facader udadtil, og i større grad signalere ”levende skole” ud mod Ryesgade.
  • Det tilstræbes at skolens lokaler, gangarealer m.v. afspejler skolens værdigrundlag. Skolens lokaler skal understøtte skolens værdier, og skal således give mulighed for at den enkelte elev og den enkelte ansatte har mulighed for at være sig selv, mulighed for at være i relation til og i kommunikation med hhv. klassekammerater og kollegaer, samt give mulighed for at klassen / de ansatte kan være sammen som et vi. Der forefindes kors i alle skolens undervisningslokaler, ligesom skolens værdisætninger enten i ord eller i kreative produkter er repræsenteret i alle skolens rum.
  • På SKS tilbyder vi undervisningslokaler og undervisningsfaciliteter der understøtter eleverne optimalt i deres læring, og som samtidigt motiverer og inspirerer til differentierede arbejdsmetoder og samværsformer. Vores lokaler er moderne og tidssvarende, og opfylder alle lovkrav til et godt undervisnings- og arbejdsmiljø i forhold til lyd, lys og indeklima.
  • Skolens undervisningslokaler giver de ansatte mulighed for at tilrettelægge og gennemføre en varieret undervisning, ligesom lokalerne fleksibilitet sikrer de ansattes mulighed for at ændre på lokalets karakter. Alle lokaler har fleksibelt møblement, der kan tilpasses igangværende aktiviteter, og samtidigt virke understøttende for elevernes faglige og sociale miljø. Lokalerne skal ligeledes tilbyde såvel elever som ansatte rig og fleksibel mulighed for opbevaring materialer, computere, tøj m.m.
  • Skolens lokaler giver såvel elever som ansatte nem, hurtig og tilstrækkelig adgang til strømforsyning og trådløst netværk. I alle lokaler findes moderne tidssvarende interaktive tavler med mulighed for tilkobling fra alle typer af ”devices”. Såvel elever som ansatte skal have mulighed for trådløst at koble sig på lokalernes projektor. I så vid udstrækning som muligt søges det at lokalerne, ved hjælp af projektorer og/eller andet gøres levende og interaktive.
  • På SKS har vi praktisk-musiske lokaler der giver elever og ansatte plads til at arbejde med kreative processer, og som understøtter eleverne i deres kreative udfoldelse. Lokalerne skal ligeledes give mulighed for frembringelse og præsentation af konkrete produkter. Lokalerne skal endvidere indeholde de nødvendige værktøjer, redskaber, maskiner og instrumenter i forhold til at understøtte det enkelte barns kreative kompetencer og færdigheder.
  • Skolen tilbyder de ansatte forberedelsesfaciliteter der giver mulighed for ro og fordybelse, ligesom de giver muligheder for at afvikle møder, samtaler og lignende.