Trivselsmåling og undervisningsmiljøvurdering 

På Skt. Knuds Skole har eleverne fra 0.-10. klasse gennemført Undervisningsministeriets elektroniske trivselsundersøgelse (nationaltrivsel.dk). Undersøgelsen er opdelt i 5 kategorier:
– social trivsel
– faglig trivsel
– støtte og inspiration
– ro og orden
– fysiske og æstetiske omgivelser 

De første fire kategorier bruges til at måle elevernes oplevede trivsel inden for de fire områder. Den sidste kategori, fysiske og æstetiske omgivelser, bruges til at måle elevernes oplevede undervisningsmiljø. 

Undersøgelsen blev i 2019 iværksat af skolens ledelse og arbejdsmiljøorganisation, som også har lavet den overordnede vurdering samt handleplan. Undersøgelsen blev besvaret ca. 75% af skolens elever imod ca. 60% i 2016.
 

Social trivsel
Størstedelen af eleverne giver udtryk for, at de er glade for skoleog for deres klasse. Størstedelen giver også udtryk for, at de føler, de hører til på skolen.
En del er bekymrede for at blive til grin i skolen, men samtidig siger langt de fleste, at de føler sig accepteret, som de er. Dertil siger 82%, at de er trygge, når de er i skole og 95% er ikke eller sjældent blevet mobbet i dette skoleår – heraf siger langt størstedelen, at de aldrig er blevet mobbet.  

Faglig trivsel 

De fleste af eleverne mener, de klarer sig fagligt godt i skolen og gør gode fremskridt. 73% af eleverne i 4.-9. klasse udtrykker, at de tit eller meget tit lykkes med at lære dét, de gerne vil i skolen. Ligeledes kan de fleste af eleverne koncentrere sig i timerne. 80% svarer, at deres lærere synes, de gør gode eller virkelig gode fremskridt i skolen. Dog har en stor del svært ved at koncentrere sig igen, hvis de først er blevet forstyrret i undervisningen. 

Støtte og inspiration 

Undersøgelsen viser, at de fleste af eleverne er glade for deres lærere og føler, at lærerne kan støtte og hjælpe dem i skolen på en sådan måde, at de kan lære og får lyst til at lære mere. Blandt de yngste svarer 93%, at de er glade for deres lærere – og ingen elever svarer, at de ikke er. 
Blandt de ældste svarer cirka hver fjerde elev at undervisningen tit eller meget er kedelig. På spørgsmålet, om undervisningen er spændende svarer langt de fleste dog ”en gang i mellem”, ”tit” eller ”meget tit”. De fleste elever svarer også, at lærerne er gode til at støtte og hjælpe. Generelt for dette afsnit er dog, at de ældste klassetrin er mere skeptiske end de yngste.  

 

 

Ro og orden 

Størstedelen af eleverne svarer, at de kan høre, hvad både læreren og deres kammerater siger i undervisningen samt, at læreren hurtigt kan få ro, hvis der er larm i klassen. Omkring halvdelen af eleverne svarer, at de en gang i mellem bliver forstyrret af larm i timerne, mens hver fjerde elev sjældent oplever larm i timerne. Hver femte elev svarer, at deres lærere sjældent møder præcist til undervisningen.  

 

Øvrige spørgsmål 

Blandt de øvrige spørgsmål svarer cirka hver femte af de ældste elever, at de aldrig eller sjældent siger deres mening, hvis noget er uretfærdigt.  

De fleste svarer, at de er gode til at samarbejde.  

De fleste af de ældste svarer også, at de sjældent eller aldrig har ondt i maven eller hovedet. Dog er der 7% der svarer, at de tit har ondt i maven, og 14% svarer, at de tit har ondt i hovedet. Hos de yngste svarer cirka halvdelen ”Ja, nogle gange” til spørgsmål om ondt i maven og hovedet.  

 

Fysiske og æstetiske omgivelser
De fleste elever oplever, at der er rent på skolen.  

79% af eleverne i 4.-9. klasse svarer, at de synes godt om undervisningslokalerne på skolen. Det samme svarede 27% i 2016, før den nye udskolingsbygning var bygget og taget i brug. Denne fremgang er symptomatisk for stort set alle spørgsmål vedrørende fysiske og æstetiske omgivelser.  

I 2016 svarede 6% blandt de store elever, at der var gode toiletforhold. I 2019 svarer 23%, at der er gode toiletforhold. Der er ligeledes en markant fremgang på, hvordan det oplevede indeklima er.  

  UMV – 2016  UMV – 2019 
Tilfreds med temperaturen i klasselokalet  37% svarer tilfreds el. meget tilfreds  57% svarer tilfreds el. meget tilfreds  
Tilfreds med luften i klassen  31% svarer tilfreds el. meget tilfreds  47% svarer tilfreds el. meget tilfreds 

Der opleveblandt størstedelen af eleverne i 0.-3. klasse ligeledes gode temperatur- og luftforhold i klassen. 84% af eleverne i 0.-3. klasse svarer nej på spørgsmålet, om toiletterne er rene på skolen. 

 

Konklusion 

Overordnet set viser undersøgelsen, at eleverne på Skt. Knuds Skole trives – fagligt og socialt; på skolen, i klassen og med deres kammerater. Undersøgelsen viser ingen alarmerende tendenser. Det vurderes, at målsætningerne fra seneste UMV i høj grad er indfriet, særligt i forhold til besvarelsesprocent og det oplevede indeklima: 

  • Vi ønskede en højere besvarelsesprocent – den er steget fra cirka 60% til cirka 75%. Det er fortsat en udfordring at få de yngste til at besvare undersøgelsen. Her vil vi gerne prøve at få flere til at besvare undersøgelsen.  
  • Det er bemærkelsesværdigt, hvor stor en positiv forskel det har gjort for eleverne, at der er blevet renoveret gamle klasselokalesamt bygget en ny udskolingsbygning. Der har været enkelte udfordringer med varmeproblemer med for høje temperaturer i de nye lokaler – dette er blevet løst.  
  • I foråret 2020 afsluttes den sidste etape med renovering af gamle faglokaler. Vi glæder os til at tage de nye faglokaler som fx musik, billedkunst, håndværk og design og naturfag i brug. Skolens faglærere inden for disse fagområder har i høj grad været med i processen om at skabe nye, tidssvarende og inspirerende lokaler, som vi glæder os til at invitere eleverne ind i.  

Skolens arbejdsmiljøorganisation og skolens ledelse har udarbejdet en handleplan, som præsenteres for personale og begge skolens elevråd, som også inddrages – både i forhold til fortolkning af svar og idéer til yderligere handleperspektiver. En stor del af handleplanen påhviler de respektive klasseteams, som på den årlige TeamUdviklingsSamtale, vil drøfte egen klasses besvarelse med nærmeste leder.  

Næste undervisningsmiljøvurdering skal gennemføres i efteråret 2022. Desuden gennemføres trivselsmålingen fortsat årligt og skal næste gang gennemføres i efteråret 2020. Der foretages desuden en drøftelse med lærergruppen om, hvilke tiltag der kan iværksættes for at få en højere svarprocent – særligt hos de yngste elever fra 0.-3. klasse.  

 

 

 

 

 

/AMO 2020

/Skolens arbejdsmiljøorganisation