Trivselsmåling og undervisningsmiljøvurdering

På Skt. Knuds Skole har eleverne fra 0.-10. klasse gennemført Undervisningsministeriets elektroniske trivselsundersøgelse (nationaltrivsel.dk). Undersøgelsen er opdelt i 5 kategorier:
– social trivsel
– faglig trivsel
– støtte og inspiration
– ro og orden
– fysiske og æstetiske omgivelser

De første fire kategorier bruges til at måle elevernes oplevede trivsel inden for de fire områder. Den sidste kategori, fysiske og æstetiske omgivelser, bruges til at måle elevernes oplevede undervisningsmiljø.

Undersøgelsen blev i 2016 iværksat af skolens ledelse og arbejdsmiljøorganisation, som også har lavet den overordnede vurdering samt handleplan. Undersøgelsen blev besvaret ca. 60% af skolens elever.
Social trivsel
Størstedelen af eleverne giver udtryk for, at de er glade for skolen og for deres klassen. Størstedelen giver også udtryk for, at de føler, de hører til på skolen.
En del er bekymrede for at blive til grin i skolen, men samtidig siger langt de fleste, at de føler sig accepterede, som de er. Dertil siger 86%, at de er trygge, når de er i skole og 95%, er ikke eller sjældent blevet mobbet i indeværende skoleår.

Faglig trivsel

De fleste af eleverne mener, de klarer sig fagligt godt i skolen og gør gode fremskridt. Ligeledes kan de fleste af eleverne koncentrere sig i timerne. Dog har en stor del svært ved at koncentrere sig igen, hvis de først er blevet forstyrret i undervisningen.

Støtte og inspiration

Undersøgelsen viser, at de fleste af eleverne er glade for deres lærere og føler at lærerne kan støtte og hjælpe dem i skolen på en sådan måde at de kan lære og får lyst til at lære mere. Generelt for dette afsnit er dog, at de ældste klassetrin er mere skeptiske end resten af skolen.

Ro og orden

Langt størstedelen af eleverne svarer, at de kan høre, hvad både læreren og deres kammerater siger i undervisningen samt at lærerne hurtigt kan få ro, hvis der er larm i klassen.

Fysiske og æstetiske omgivelser
De fleste elever oplever, at der er rent på skolen. Omkring halvdelen af eleverne svarer, at de en gang i mellem bliver forstyrret af larm i timerne, mens hver tredje elev sjældent eller aldrig oplever larm i timerne.
I forhold til indeklima og belysning oplever de fleste elever, at der er god belysning i klasselokalerne. En del elever ikke tilfredse med temperatur og luft i klasselokalet. Skepsissen i forhold til temperatur og indeklima ses primært blandt vores udskolingselever.

Konklusion og handleplan

Overordnet set viser undersøgelsen, at eleverne på Skt. Knuds Skole trives – fagligt og socialt; på skolen, i klassen og med deres kammerater. De ældste klasser har dog givet udtryk for, at de ønsker mere indflydelse og medbestemmelse omkring undervisningens indhold samt, at luft og indeklima ikke altid er optimalt.
De overordnede resultater fra trivselsmålingen og undervisningsmiljøvurderingen er blevet fremlagt og drøftet med skolens bestyrelse, skolens forældre på det årlige dialogmøde, hele personalegruppen og det store elevråd. I den forbindelse har der været nogle gode drøftelser i de forskellige fora, som har givet inspiration til, hvordan vi fremadrettet vil arbejde med bevare og fremme den gode trivsel:
1) Trivselsmålingen skal fremadrettet gennemføres én gang årligt.
a. Alle klasseteams udvælger én eller flere problemstillinger i samarbejde med egne klasser. Her kan fx bruges et klassemindmap som trivselsværktøj.
b. Den eller de valgte problemstillinger gennemgås med skolens ledelse på den årlige teamudviklingssamtale.
2) Skolens trivselsudvalg er i indeværende skoleår ved at udarbejde en kronologi med inspiration til, hvordan man kan arbejde med trivsel på de forskellige klassetrin.

3) Vi skal i skoleåret 2017/2018 opføre en ny bygning til udskolingsklasserne. I forbindelse med dette byggeprojekt er vores vision at få skabt nogle fysisk rummelige klasselokaler, der kan skabe rammen omkring et sundt og motiverende læringsmiljø. I den forbindelse bliver alle borde og stole udskiftet således, at klasselokalet både giver rum forskellige arbejdsformer samt, at den enkelte elev oplever at sidde godt i klassen. Dette byggeprojekt er iværksat og bliver udformet af et byggeudvalg, bestående af ressourcepersoner fra lærerpersonalet, skolens ledelse og skolens bestyrelse samt en ekstern rådgivende ingeniør.

4) Indtil skolens nye bygning står klar, skal vi på skolen hjælpe hinanden med at holde luften ren. I alle udskolingsklasser er der ophængt en kort beskrivelse af en udluftningspolitik, som betyder, at klassens dukse er ansvarlige for at lufte ud i klassen i 10- og 12-pausen. Klassens elever og lærere er ansvarlige for at denne politik bliver overholdt. I de klasselokaler, hvor der ikke er installeret mekanisk ventilation er der ophængt en CO2-måler i klasselokalet, hvor elever og lærere hele tiden kan holde øje med CO2-niveauet i klassen.

5) Målsætning for næste trivselsmåling og undervisningsmiljøvurdering:
a. En højere besvarelsesprocent – særligt i de yngste klasser.
b. At den gode sociale og faglige trivsel forsætter.
c. At eleverne oplever mere medbestemmelse på undervisningens indhold.
d. At eleverne oplever et indeklima i klasselokalerne

Den næste undervisningsmiljøvurdering vil blive gennemført i skoleåret 17/18.